NLP – XLNNTN

[Cập nhật: ngày 12 tháng 2 năm 2014]

Thông báo theo lớp (nếu có):

* Các bạn Lớp Trưởng & Lớp Phó (Trong các lớp do Thầy phụ trách trong Học Kỳ này) email gấp cho Thầy thông tin như sau: MSSV, Họ và tên, Số điện thoại di động liên lạc.

Trang này tập hợp các bài giảng, bài tập và tài liệu tham khảo môn học Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

——————————————–

Giáo trình / Đề cương môn học:
Bài giảng và bài tập:

* Chương 1 : Introduction and Overview of NLP
* Chương 2 : Fundamental algorithms and mathematical models
* Chương 3 : Basic principles for NLP
* Chương 4 : Computational Linguistics
* Chương 5 : Foundation of SMT

——————————————–


SEMINAR ABOUT NLP – TIỂU LUẬN

* Danh sách lớp – nhóm đề tài : DsNhomDeTaiDHTH6A
* Tên đề tài : DsDeTaiNLP (Tham khảo – Và một đề tài cho một nhóm, không trùng lặp tên đề tài)
——————————————–

Lập trình PYTHON

>> slides về Python
——————————————–


*** Thông Báo: Bài tập về nhà

>>> Bài tập cần làm:
Yêu cầu làm bài tập trước khi lên lớp.

Các nhóm trưởng trình bày tiến độ công việc của tiểu luận. Nhóm nào không báo cáo đúng thời gian thì sẽ bị trừ điểm.